Partituras Inestables

September 15th, 2012

imagen_partituras

El moviment és un traç, ho sabia Muybridge quan va fer les seves sèries de cronofotografies i ho sabia Michaux quan pintava els seus cossos continguts en línies, com a ideogrames del moviment.

A l’escola ens deien que una línia és una successió contínua de punts. Així mateix, el moviment és necessàriament puntual i la seva projecció fa que s’expandeixi, que vessi en una duració bergsoniana d’infinits matisos. La dansa sorgeix aleshores d’un espai intermedi, és un moviment amb direcció, una successió, un esdevenir.
L’escriptura en dansa es transforma en partitura, en coreografia, en un intent de fixar el que per natura és inestable i depèn del moment. El momentum serà, en teoria mecànica, una magnitud física vectorial que descriu el moviment d’un cos, la quantitat de moviment, moment lineal o ímpetu. El moviment és, llavors, un vector, com el desig, com el traç, o la cal·ligrafia. Una direcció continguda en sí mateixa. Deleuze dirà: “El que es descompon i recompon és el moviment en si mateix”.

Trisha Brown i Pollock són els dos vèrtexs d’una mateixa línia: Mentre Brown duu la idea de traç a la dansa més enllà del seu component de notació -pinturaversus cal·ligrafia-, Pollock durà el gest al llenç en un intent de retornar a la pintura el seu essencial component performatiu. La trajectòria que descriuen ambdós artistes és l’espai on ens movem. ?

En aquest projecte, Cecilia Molano i Magdalena Garzon es proposen explorar les relacions entre el traç i el gest, entre la línia i el moviment, el gargot i la coreografia o entre el paper i el terra de dansa.

El movimiento es un trazo, lo supo Muybridge cuando hizo sus series de cronofotografías y lo sabía Michaux cuando pintaba sus cuerpos contenidos en líneas, como ideogramas del movimiento.

En la escuela nos decían que una línea es una sucesión continua de puntos, asimismo, el movimiento es necesariamente puntual y su proyección hace que se expanda, que se derrame en una duración bergsoniana de infinitos matices.  La danza surge entonces, de un espacio intermedio, es un movimiento con dirección, una sucesión, un devenir.

En este proyecto, Magdalena Garzón y Cecilia Molano, se proponen explorar las relaciones entre el trazo y la danza, entre la línea y el movimiento, el garabato y la coreografía o entre el papel y el suelo de danza.

La escritura en danza se transforma en partitura, en coreografía, en un intento de fijar lo que por naturaleza, es inestable y depende del momento. El moméntum será en teoría mecánica una magnitud física vectorial que describe el movimiento de un cuerpo, la cantidad de movimiento, momento lineal o ímpetu. El movimiento es pues, vector, como el deseo, como el trazo o la caligrafía. Una dirección contenida en sí misma. Deleuze dirá: “El que se descompone y recompone es el movimiento en sí mismo”

Trisha Brown y Pollock son los dos vértices de una misma línea: mientras Brown lleva la idea del trazo a la danza más allá de su componente de notación: pintura vs caligrafía;  Pollock levará el gesto al lienzo en un intento de devolverle a la pintura su esencial componente performativo. La trayectoria que describen ambos artistas es el espacio donde nos movemos. 


Posted in Performance | One Comment »

This entry was posted on Saturday, September 15th, 2012 at 3:13 pm and is filed under Performance. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.